horizontal rule

欢迎访问本站。

石谏宠州吁

○臧僖伯谏观鱼隐公五年 《左传》

春,公将如棠观鱼者。
 
臧僖伯谏曰:“凡物不足以讲大事,其材不足以备器用,则君不举焉。君,将纳民于轨、物者也。故讲事以度轨量谓之轨。取材以章物采谓之物。不轨不物,谓之乱政。乱政亟行,所以败也。故春蒐、夏苗、秋狝、冬狩,皆于农隙以讲事也。三年而治兵,入而振旅。归而饮至,以数军实。昭文章,明贵贱,辨等列,顺少长,习威仪也。鸟兽之肉不登于俎,皮革、齿牙、骨角、毛羽不登于器,则君不射,古之制也。若夫山林、川泽之实,器用之资,皂隶之事,官司之守,非君所及也。”
 
公曰:“吾将略地焉。”遂往,陈鱼而观之。
 
僖伯称疾不从。
 
书曰“公矢鱼于棠,非礼也,且言远地也。”

郑庄公戒饬守臣

感谢您访问本站。