horizontal rule

欢迎访问本站。

宫之奇谏假道

○齐桓下拜受胙僖公九年 《左传》

会于葵丘,寻盟,且修好,礼也。王使宰孔赐齐侯胙,曰:“天子有事于文、武,使孔赐伯舅胙。”齐侯将下拜。孔曰:“且有后命。天子使孔曰:‘以伯舅耋老,加劳,赐一级,无下拜’”对曰:“天威不违颜咫尺,小白余敢贪天子之命‘无下拜!’?恐陨越于下,以遗天子羞。敢不下拜?”下,拜;登,受。
 
○阴饴甥对秦伯僖公十五年 《左传》

十月,晋阴饴甥会秦伯,盟于王城。
 
秦伯曰:“晋国和乎?”对曰:“不和。小人耻失其君而悼丧其亲,不惮征纟善以立圉也,曰:‘必报仇,宁事戎狄’君子爱其君而知其罪,不惮征纟善以待秦命,曰:‘必报德,有死无二。’以此不和。”秦伯曰:“国谓君何?”对曰:“小人戚,谓之不免;君子恕,以为必归。小人曰:‘我毒秦,秦岂归君。’君子曰:‘我知罪矣,秦必归君。贰而执之,服而舍之,德莫厚焉,刑莫威焉。服者怀德贰者畏刑,此一役也,秦可以霸。纳而不定,废而不立,以德为怨,秦不其然。’”秦伯曰:“是吾心也。”改馆晋侯,馈七牢焉。

子鱼论战

感谢您访问本站。