horizontal rule

欢迎访问本站。

鲁仲连义不帝秦

○鲁共公择言《战国策》

梁王魏婴觞诸侯於范台,酒酣,请鲁君举觞。鲁君兴,避席择言曰:“昔者,帝女令仪狄作酒而美,进之禹,禹饮而甘之,遂疏仪狄,绝旨酒,曰:“後世必有以酒亡其国者。”齐桓公夜半不嗛,易牙乃煎、敖、燔、炙,和调五味而进之,桓公食之而饱,至旦不觉,”曰:“後世必有以味亡其国者。”晋文公得南之威,三日不听朝,遂推南之威而远之。曰:“後世必有以色亡其国者。”楚王登强台而望崩山,左江而右湖,以临彷徨,其乐忘死,遂盟强台而弗登,曰:“後世必有以高台、陂池亡其国者。今主君之尊,仪狄之酒也;主君之味,易牙之调也;左白台而右闾须,南威之美也;前夹林而後兰台,强台之乐也。有一於此,足以亡其国。今
主君兼此四者,可无戒与?”梁王称善相属。

唐雎说信陵君

感谢您访问本站。