horizontal rule

欢迎访问本站。

景帝令二千石修职诏

○武帝求茂材异等诏《西汉文》

盖有非常之功,必待非常之人,故马或奔踶而致千里,士或有负俗之累而立功名。夫泛驾之马,跅弛之士,亦在御之而已。其令州郡察吏民有茂材异等可为将相及使绝国者。

贾谊过秦论上

感谢您访问本站。