horizontal rule

欢迎访问本站。

光武帝临淄劳耿弇

○马援诫兄子严敦书《东汉文》

援兄子严、敦并喜讥议,而通轻侠客。援前在交趾,还书诫之日:
 
“吾欲汝曹闻人过失如闻父母之名,耳可得闻,口不可得言也。好议论人长短,妄是非正法,此吾所大恶也;宁死不愿闻子孙有此行也。汝曹知吾恶之甚矣,所以复言者,施衿结缡申父母之戒,欲使汝曹不忘之耳!

 
“龙伯高敦厚周慎,口无择言,谦约节俭,廉公有威,吾爱之重之,愿汝曹效之。杜季良豪侠好义,忧人之忧,乐人之乐,清浊无所失。父丧致客,数郡毕至。吾爱之重之,不愿汝曹效也。效伯高不得,犹为谨敕之士,所谓刻鹄不成尚类鹜者也。效季良不得,陷为天下轻薄子,所谓画虎不成,反类狗者也。讫今季良尚未可知,郡将下车辄切齿,州郡以为言,吾常为寒心,是以不愿子孙效也。”

续古文观止

感谢您访问本站。