horizontal rule

欢迎访问本站。

北山移文

○谏太宗十思疏魏征

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之治安,虽在下愚,知其不可,而况於明哲乎!人君当神器之重,居域中之大,不念居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长也。
 
凡昔元首,承天景命,善始者实繁,克终者盖寡。岂其取之易守之难乎?夫在殷忧,必竭诚以待下,既得志,则纵情以傲物。竭诚则胡越之为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏惟人,载舟覆舟,所宜深慎。
 
诚能见可欲则思知足以自戒,将有作则思知止以安人,念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海而下百川,乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽则思虚心以纳下,惧谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏,罚所及,则思无以怒而滥刑。总此十思,弘兹九得。简能而任之,择善而从之。则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。文武并用垂拱而治。何必劳神苦思,代百司之职役哉!

为徐敬业讨武曌檄

感谢您访问本站。