horizontal rule

欢迎访问本站。

古文观止-卷十二 明文 兰亭集序摹本 兰亭集序书法 兰亭集序

王羲之《兰亭集序》八大山人摹本

兰亭集序八大山人摹本

八大山人书临河序

八大山人(一六二六至一七O五)即朱耷,江西南昌人,明末清初画家,明皇室后裔。明亡,出家为僧,后又做道士。工书法,尤擅绘画,成就极度大。行楷学王献之,纯朴圆润,无明人习气。曾书临河序多篇,此为其一。

相关阅读:

兰亭集序董其昌摹本 归去来辞

感谢您访问本站。