horizontal rule

欢迎访问本站。

移精变气论篇第十三 黄帝内经素问 黄帝内经

汤液醪醴论篇第十四

  黄帝问曰:为五谷汤液及酸酿奈则岐伯对日:必以稻米,炊之蹈薪,稻米者完,稻薪者坚。帝日:何以然?岐伯日:此得天地之和,高下之宜,故能至完;伐取得时,故能至坚也。帝日。上古圣人作汤液醒醒,为而不用何也?岐伯日:自古圣人之作汤液醒醒者,以为备耳。夫上古作场液,故为而弗服也。中古之世,道德稍衰,邪气时至,服之万全。帝日:今之世不必已何也?歧怕日:当今之世,必齐毒药攻其中,朗石河艾治其外也。帝日:形弊血尽而功不立者何?啦伯曰:神不使也。帝日:何谓神不使?读伯日二针石,道也。精神不进,志意不治,故病不可愈。今精坏神去,荣卫不可复收。何者?嗜欲无穷,而忧患不止,精气弛坏,荣泣卫除,故神去之而病不愈也。帝日:夫病之始生也,极微极精,必先入结于皮肤。今良工皆称日病成,名曰逆,则针石不能治,良药不能及也。今良工皆得其法,守其数,亲戚兄弟远近青声日闻于耳,五色日见于目,而病不愈者,亦何暇不早乎?歧怕日:病为本,工为标,标本不得,邪气不服,此之谓也。帝曰:其有不从毫毛而生,五藏阳以竭也,津液充郭,其晚独居,抓精①于内,气耗于外,形不可与农相保,此四极急而动中,是气拒于内,而形施于外,治之奈何?歧怕日:平治于权衡,去宛陈丕,微动四极,温衣,级刺其处,以复其形。开鬼门,洁净府,精以时服,五阳巴布,疏涤五藏,故精自生,形自盛,骨肉相保,巨气乃平。帝曰:善。

玉版论要篇第十五

感谢您访问本站。