horizontal rule

欢迎访问本站。

血气形态篇第二十四 黄帝内经素问 黄帝内经

宝命全形论篇第二十五 

  黄帝问曰:天覆地载,万物悉备,莫贵于人,人以天地之气生,四时之法成,君王众庶,尽欲全形,形之疾病,莫知其情,留淫日深,著于骨髓,心私虑之。余欲针除其疾病,为之奈何?岐伯对日:夫盐之味威者,其气令器津泄;弦绝者,其音嘶败;木敷者,其叶发;病深者,其声吵。人有此三者,是谓坏府,毒药无治,短针无取,此皆绝皮伤肉,血气争黑。帝日:余念其痛,心为之乱惑,反甚其病,不可更代,百姓闻之,以为残贼,为之奈何?岐伯日:夫人生于地,悬命于天,天地合气,命之日人。人能应四时者,天地为之父母,知万物者,谓之天子。天有阴阳,人有十二节;大有寒暑,人有虚实。能经天地阴阳之化者,不失四时;知十二节之理者,圣智不能欺世;能存八动之变者,五胜更立;能达虚实之数者,独出独入,哈吟至微,秋毫在目。帝日:人生有形,不离阴阳,天地合气,别为九野,分为四时,月有小大,日有短长,万物并至,不可胜量,虚实①咕吟,敢问其方?岐伯日:木得金而忧,火得水而灭,土得木而达,金得火而缺,水得土而绝,万物尽然,不可胜竭。故针有悬布天下者五,黔首共余②食,莫知之七一日治神,二日知养身,三曰知毒药为真,四日制相石小大,五曰知府藏血气之诊。五法俱立,各有所先。今末世之刺也,虚者实之,满者泄之,此皆众工所共知也。若夫法天则地,随应而动,和之者若响,随之者若影,道无鬼神,独来独往。帝日:愿闻其道。妨伯曰:凡刺之真,必先治神,五藏已定,九峰已备,后乃存针,众脉不见,众的弗闻,外内相得,无以形先,可玩往来,乃施于人。人有虚实,五虚勿近,五实勿远,至其当发,间不容暄。手动若务,针耀而匀,静意树义,观适之变,是调冥冥,莫知其形,见其乌乌,见其稷稷,从见其飞,不知其谁,伏如模管,起如发机。莆田;何如而虚?何如而实?岐伯日:刺虚者须其实,刺实者须其虚。经气已至,慎守勿失。深浅在志,远近若一。如临深渊,手如握虎,神无营于众物。

八正神明论篇第二十六

感谢您访问本站。