horizontal rule

欢迎访问本站。

评热病论篇第三十三 黄帝内经素问 黄帝内经

逆调论篇第三十四 

  黄帝问曰:人身非常温也,非常热也,为之热而烦满老何也?岐伯对日:阴气少而阳气胜,放热而烦满也。帝日:人身非衣寒也,中非有寒气也,寒从中生者何?岐伯日:是人多痹气也,阳气少,阴气多,故身寒如从水中出。帝日:人有四支热,逢风寒如炙如火者何也?妨伯日:是人者阻气虚,阳气盛。四支者阳也,两阳相得,而阴气虚少,少水不能灭盛火,而阳独治,独治者不能生长也,独胜而止耳,逢风而如炙如火者,是人当肉烁也。①咳:拥已经》作“咳甚”。 

   l 帝曰:人有身寒,汤火不能热,厚衣不能温,然不冻栗,是为何病?岐伯曰:是人者,素肾气盛,以水为事,太阳气衰,肾脂枯木长,一水不能胜两火,肾者水也,而生于骨,肾不生则髓不能满,故寒甚至骨也。所以不能冻票者,肝,·阳也,心二阳也,肾孤藏也,水不能胜二火,故不能冻栗,病名曰骨痹,是人当李节也。 a 帝曰:入之肉苛者,虽近衣絮,犹尚苛也,是调何疾?岐伯曰:荣气虚,卫气实也,荣气虚则不仁,卫气虚则不用,荣卫俱虚,则不仁且不用,肉如故也,人身与志不相有,日死。帝曰:人有逆气不得卧而息有音者,有不得臣 h 而息无音者,有起居如故而息有盲者,有得卧,行而瑞者,有不得卧,不能行而喘者,有不得卧,卧而喘者,皆何藏使然?愿闻其故。岐伯曰:不得卧而息有音者,是阳明之逆也,足三阳者不行,今逆而上行,故总有音也。阳明者胃脉也,胃者六府之海,其气亦下行,阳明逆不得从其道,故不得卧也。怀经》曰:胃不利则卧不安,此之谓也。夫 l 起居如故而息有音者,此肺之络脉逆也,络脉不得随经上下,故留经而不行,络脉之病人也微,故起居如故而息有音也。夫不得卧,卧则喘者,是水气之客也,夫水者循津液而流也,肾者水藏,主津液,主卧与喘也。帝曰:善。

疟论篇第三十五

感谢您访问本站。