horizontal rule

欢迎访问本站。

刺疟篇第三十六 黄帝内经素问 黄帝内经

气厥论篇第三十七 

  黄帝问曰:五藏六府,寒热相移者何?岐伯曰:肾移寒于脾③,痈肿少气。脾移寒于肝,痈肿筋挛。肝移寒于心,狂隔中。心移寒于肺,肺消,肺治者饮一波二,死不治。肺移寒于肾,为涌水,涌水者,按腹不坚,水气客于大肠,疾行则鸣准灌如囊裹浆。水之病也。脾移热于肝,则为惊啊。肝移热于心,则死。心移热于肺,传为是消。肺移巾且:《太素》作“疽” O ②侠:应作“夹”,下同。③脾:原作“肝”,据明抄本、(太素)、(甲乙经)改。 

  热于肾,传为柔控。肾移热于肿,传为虚肠懈,死不可治。胞移热于膀味,则病溺血。膀优移热于小队后肠不便,上为口废。小肠移热于大肠,为虎扈为沉。大肠移热于胃,善食而瘦又①谓之食亦。胃移热于胆,亦日食亦。胆移热于脑,则辛撷鼻渊,鼻渊者,浊涕下不止也,传为觑蔑瞑目。故得之气厥也。

咳论篇第三十八

感谢您访问本站。