horizontal rule

欢迎访问本站。

痹论篇第四十三 黄帝内经素问 黄帝内经

痿论篇第四十四

  黄帝问曰:五藏使人瘦何也?岐伯对日:肺主身之皮毛,心主身之血脉,一肝主身之筋膜,脾主身之肌肉,肾主身之骨髓 c 故肺热叶焦,则皮毛虚弱急薄,著则生屡警也。心气热,则下脉厥而上,上则下脉虚,虚则生脉瘦,枢折挚,胜纵而不任地也。肝气热,则胆泄口普筋膜干,筋膜干则筋急而挛,发为筋疲。脾气热,则胃干而渴,肌肉不仁,发为肉落暑气热,则腰脊不举,骨枯而髓减,发为骨座。 

  帝曰:何以得之?岐伯曰二肺者,藏之长也,为心之盖也,有所失亡,所求不得,则发肺鸣,鸣则脑热叶焦。故日:五藏因脑热叶焦,发为接蹩,此之谓也。悲哀太甚,则胞络绝,胞络绝,则阳气内动,发则心下崩,数理血也。故林病》日:大经空虚,发为肌③痹,传为脉控。思想无穷,所愿不得,意淫于——暑 

  ①随:《太累》、《甲乙经犯作“治” OI 

  ③急;原作”虫”,据《太累》、《甲乙经》改。 

  ③肌:《太素)作“脉”。 

  外,入房太甚,宗筋弛纵,发为筋疲,及为白淫。故杯经》日二筋康者,生于肝,使内也。有渐于湿,以水为事,若有所留,居处相①湿,肌肉德渍,痹而不仁,发为肉展。故杯经》曰:肉症者,得之湿地也。有所远行劳倦,逢大热而渴,渴则阳气内代,内伐则热舍于肾,肾者水藏也,个水不胜火,则骨枯而髓虚,放足不任务发为骨瘦。故《下经》曰:骨瘦者,生于大热也。帝曰:何以别之?吹伯曰:肺热者色白而毛败,心热者色赤而络脉溢,肝热者色苍而爪枯,脾热者色黄而肉蠕动,肾热者色黑而齿槁。帝曰:如夫子言可矣,论言治展者独取阳明何也?歧怕日:阳明者,五藏六府之海,主润宗筋,宗筋主束骨而利机关也。冲脉者,经脉之海也,主渗灌期谷,与阳明合于宗筋,阴阳总宗筋之会,会于气街,而阳明为之长,皆属于带脉,而络于督脉。故阳明虚则宗筋纵,带脉不引,故足展不用也。帝曰:治之奈何?歧怕日:各补其荣而通其俞,调其虚实,和其逆顺,筋脉骨肉,各以其时受月,则病已矣。帝曰:善。

厥论篇第四十五

感谢您访问本站。