horizontal rule

欢迎访问本站。

刺禁论篇第五十二 黄帝内经素问 黄帝内经

刺志论篇第五十三

  黄帝问曰:愿闻虚实之要。

歧怕对日:气实形实,气虚形虚,此其常也,反此者病。谷盛气盛,谷虚气虚,此其常也,反此者病。脉实血实,脉虚血虚,此其常也,反此者病。

帝曰:如何而反?

岐伯曰:气盛身寒①,气虚身热,此谓反也。谷人多而气少,此谓反也。谷不久而气多,此谓反也。脉盛血少,此谓反也。脉小血多,此谓反也。气盛身寒,得之伤寒。气虚身热,得之伤暑。谷人多而气少者,得之有所脱血,湿居下也。谷入少而气多者,邪在胃及与肺也。脉小血多者,饮中热也。脉大血少者,脉有风气,水浆不入。此之谓也。夫实者,气入也;虚者,气出也。气实者,热也;气虚者,寒也。入实者,左手开针空也;人虚者。左手闭外空也。

针解篇第五十四

感谢您访问本站。