horizontal rule

欢迎访问本站。

气穴论篇第五十八 黄帝内经素问 黄帝内经

气府论篇第五十九 

  足太阳脉气所发者七十八穴:两眉头各一,入发至项③,寸半.债不相车三寸。其浮气在皮中者凡五行,行五,五五二十五,项中大筋两傍各一,风府两跃傍各一,侠脊④以下至夙屋二十一节十五间各一,五藏之俞各五,六府之俞各六,委中以下至足小指倍各六俞。足少阳脉气所发者六十二穴:两角上各二,直目上发际内各五,月前角广各一,耳前角下各一,锐发下各一,客主人各一,耳后陷中各一,下关各一,耳下牙车之后各一,缺盆各一,腋下三寸,胁下至脱八间各一,群枢中储备~,膝以下至足小指次指各六俞。足阳明脉气所发者六十八穴:额颅发际傍各三,面就骨空各一,大迎之骨空各一,人迎各一,缺盆外骨空各一;膺中骨间各一,侠鸠足之外,当乳下三寸,侠胃院各五,侠脐广三寸各三,下脐二寸侠之各三,气街动脉各一,伏兔⑤上各一,三里以下至定中指各八俞,分之所在穴空。手太阳脉气所发者三十六穴:目内毗各一,目外各一,孰骨下各一,耳郭上①脉原作“肘’;据村素》改。③膜;原作“凑”,据《太素》改。③项:新校正作“顶”,据《太累》改.;①脊:原作“背”,据《太素》改。⑤兔:原作“兔” O 下同。各一,耳中各一,巨骨穴各一,曲极上骨穴各一,柱骨上陷者各一,上天窗四寸各一,肩解各一,肩解下三寸各一,肘以下至手小指本各六俞。手阳明脉气所发者二十二穴:鼻空外廉项上各二,大迎骨空各~,柱骨之会各一,筋骨之会各一,肘以下至手大指次指本各六俞。手少阳脉气所发者三十二穴:就骨下各一,眉后备一,角上各一,下完骨后备一,项中足太阳之前各一,侠扶突各~,肩贞各一,肩贞下三寸分间各一,肘以下至手小指次指本各六俞。督脉气所发者二十八穴:项中央二,发际后中八,面中三,大椎以下至反尾及傍十五穴。至能下凡二十一节,脊椎法也。任脉之气所发者二十八穴:喉中央二,膺中骨陷中各一,鸡尾下三寸,胃院五寸,胃院以下至横骨六寸半一,腹脉法也。下阴别一,目下各一,下唇一,所交一。冲脉气所发者二十二穴:侠鸠尾外各半寸至脐寸一,侠脐下傍各五分至横骨寸一,腹脉法也。足少阴舌下,厥阴毛中急脉各一,手少阴各一,阴阳各一,手足诸鱼际脉气所发者,凡三百六十五穴也。

骨空论篇第六十

感谢您访问本站。