horizontal rule

欢迎访问本站。

南无阿弥陀佛 Martin Luther King 火烧圆明园

我被秋霜生旅鬓

语出《醉后赠从甥高镇》,【作者姓名】李白 【文学体裁】七言古诗 【作品出处】《全唐诗

原文

醉后赠从甥高镇

马上相逢揖马鞭,客中相见客中怜。  

欲邀击筑悲歌饮,正值倾家无酒钱。  

江东风光不借人,枉杀落花空自春。  

黄金逐手快意尽,昨日破产今朝贫。  

丈夫何事空啸傲,不如烧却头上巾。  

君为进士不得进,我被秋霜生旅鬓。  

时清不及英豪人,三尺童儿重廉蔺。  

匣中盘剑装鲳鱼,闲在腰间未用渠。  

且将换酒与君醉,醉归托宿吴专诸。


译文

 我们骑着马在路上相逢,相互高揖马鞭问候,都是在外的游客,客中相见分外怜惜。

 想邀你一起击筑悲歌酣饮,击筑悲歌没问题,但正值我倾家荡产无酒钱。

 江东的人啊,看钱看得紧,风光不借人,枉杀贫穷人,落花空自春。

 不是没有过钱,只是黄金逐手,快进快出,昨日刚刚破产,今朝陷入贫穷。

 大丈夫何必空自啸傲,不如烧却头上戴的儒士巾。

 你身为进士不得封官进爵,我被秋霜染白了旅途中的双鬓

 时世清明,可是实惠未施及英豪之人,三尺童儿都知道尊重廉颇与蔺相如。

 宝剑放在鲨鱼皮的刀鞘里,闲挂在腰间,没有机会用它。

 就将它换酒与君醉,醉归以后就寄宿到吴国侠客专诸的家里。

作者简介

 李白  

(701~762)字太白,号青莲居士。自称祖籍陇西成纪(今甘肃静宁西南)。幼时随父迁居绵州昌隆(今四川江油)青莲乡。

少年即显露才华,吟诗作赋,博学广览,并好行侠。从25岁起离川,长期在各地漫游,对社会生活多所体验。

公元742年(天宝元年)被召至长安,供奉翰林。文章风采,名动一时,颇为唐玄宗所赏识,但在政治上不受重视,又遭权贵谗毁,仅一年余即离开长安。

公元744年(天宝三载),在洛阳与杜甫结交。安史之乱爆发后,他怀着平乱的志愿,于公元756年参加了永王李璘的幕府。因受永王争夺帝位失败牵累,流放夜郎(今贵州境内),中途遇赦东还。晚年漂泊东南一带,卒于当涂(今属安徽)。

其诗以抒情为主,表现出蔑视权贵的傲岸精神,对人民疾苦表示同情,又善于描绘自然景色,表达对祖国山河的热爱。诗风雄奇豪放,想像丰富,语言流转自然,音律和谐多变。

善于从民间文艺和神话传说中吸取营养和素材,构成其特有的瑰玮绚烂的色彩。

李白是屈原之后最具个性特色、最伟大的浪漫主义诗人,达到盛唐诗歌艺术的巅峰。有“诗仙”之美誉,与杜甫并称“李杜”。存世诗文千余篇,有《李太白集》30卷。

相关阅读:鹿的命运

交换连接 I have a dream 度假旅游培训

对虾养殖培训

感谢您访问本站。