horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷五

毛珝

  毛珝,字元白,号吾竹,柯山人。与周密为友。有《吾竹小稿》一卷。此录一首咏桂词。

浣溪沙

绿玉枝头一粟黄,碧纱帐里梦魂香,晓风和月步新凉。

吟倚画栏怀李贺,笑持玉斧恨吴刚,素娥不嫁为谁妆?

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。