horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷  三

曾揆

  曾揆,字舜卿,号懒翁,南丰人。此录一首闺怨词。

西江月

檐雨轻敲夜夜,墙云低度朝朝。日长天气已无聊,何况洞房人悄。

眉共新荷不展,心随垂柳频摇。午眠仿佛见金翘,惊觉数声啼鸟。

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。