horizontal rule

欢迎访问本站。

孔子论学习 论语沉鱼落雁 闭月羞花)版 孔子

政治格言

政者正也,子帅以正,孰敢不正?

举直错诸枉,则民服;举枉错诸直,则民不服。

子为政焉用杀?子欲善而民善矣。君子之德风,小人之德草,草上之风,必偃。

裔不谋夏,夷不乱华,俘不干盟,兵不逼好。

道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服:上好信,则民莫敢不用情。

慎终,追远,民德归厚矣。

不教而杀谓之虐;不戒视成谓之暴;慢令致期谓之贼;犹之与人也,出纳之吝

谓之有司。

为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

苟正其身,于从政乎何有?不能正其身,如正人何?

道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。

出门如见大宾,使民如承大祭。

工欲善其事,必先利其器。居是邦,事其大夫之贤者,友其士之仁者。

百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足?

君子之行也,度于礼。施,取其厚;事,举其中;敛,从其薄。

君于惠而不费,劳而不怨,欲而不贪,泰而不骄,威而不猛。……因民之利

而利之,斯不亦惠而不费乎?择可劳而劳之,又谁怨?欲仁而得仁,又焉贪?

君子无众寡、无小大、无敢慢,斯不亦泰而不骄乎?君子正其衣冠,尊其瞻

视,俨然人望而畏之,斯不亦威而不猛乎?

文武之政,布在方策。其人存,则其政举;其人亡,则其政息。....故为政在人。

君使臣以礼.臣事君以忠。

子路问事君。子日: " 勿欺也,而犯之。

其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。

以不教民战,是谓弃之。

知及之,仁不能守之,虽得之,必失之。知及之,仁能守之,不庄以莅之,

则民不敬。知及之,仁能守之,庄以莅之,动之不以礼,未善也。

使民敬、忠以劝,如之何?子曰 :“临之以庄,则敬。孝慈,则忠。

举善而教不能.则劝。

先有司,赦小过、举贤才。

居上不宽,为礼不敬,临丧不哀,吾何以观之哉!


孔子生平介绍 孔子身世 孔子年谱 孔子箴言名句  

孔子箴言名句2 孔子箴言名句3 孔子箴言名句4  

孔子箴言名句5 孔子箴言名句6 孔子箴言名句7

孔子哲言-人生态度 孔子做人格言 孔子论学习

孔子政治格言 孔子教育、培训生涯 孔子政治生涯

论语与孔子研究 先秦孔评 魏晋南北朝孔评 隋唐孔评
孔子学术书库1  孔子学术书库2 

孔子学院 Confucius Institute 孔子学院标识
孔子学院建设 内罗毕孔子学院 韩国汉城孔子学院
斯德哥尔摩大学孔子学院 马里兰孔子学院

专业销售技巧培训 高效沟通技巧培训 绩效考核培训 成功经理核心能力培训

培训成为世界上最伟大的销售人员 人力资源管理资料库 管理文集

先秦孔评-培训网

感谢您访问本站。