horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语


李白君马黄

君马黄,我马白。马色虽不同,人心本无隔。 
共作游冶盘,双行洛阳陌。长剑既照曜,高冠何赩赫。 
各有千金裘,俱为五侯客。猛虎落陷阱,壮夫时屈厄。 
相知在急难,独好亦何益。

李白拟古

感谢您访问本站。