horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白少年行二首

击筑饮美酒,剑歌易水湄。经过燕太子,结托并州儿。 
少年负壮气,奋烈自有时。因击鲁勾践,争博勿相欺。

五陵年少金市东,银鞍白马度春风。
落花踏尽游何处,笑入胡姬酒肆中。

李白白鼻騧

感谢您访问本站。