horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语


李白沐浴子

沐芳莫弹冠,浴兰莫振衣。处世忌太洁,至人贵藏晖。 
沧浪有钓叟,吾与尔同归。

李白高句骊

感谢您访问本站。