horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白凤凰曲

嬴女吹玉箫,吟弄天上春。青鸾不独去,更有携手人。 
影灭彩云断,遗声落西秦。

李白凤台曲

感谢您访问本站。