horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白长相思(下篇一作寄远) 

日色已尽花含烟,月明欲素愁不眠。赵瑟初停凤凰柱, 
蜀琴欲奏鸳鸯弦。此曲有意无人传,愿随春风寄燕然, 
忆君迢迢隔青天。昔日横波目,今成流泪泉。 
不信妾肠断,归来看取明镜前。

美人在时花满堂,美人去后空馀床。床中绣被卷不寝, 
至今三载犹闻香。香亦竟不灭,人亦竟不来。 
相思黄叶落,白露点青苔。

李白猛虎行

感谢您访问本站。