horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白江行寄远

刳木出吴楚,危槎百馀尺。疾风吹片帆,日暮千里隔。
别时酒犹在,已为异乡客。思君不可得,愁见江水碧。

李白宿五松山下荀媪家

感谢您访问本站。