horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白姑孰十咏·天门山

迥出江山上,双峰自相对。岸映松色寒,石分浪花碎。 
参差远天际,缥缈晴霞外。落日舟去遥,回首沉青霭。

李白诗集22

感谢您访问本站。