horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【嵩山采菖蒲者】李白 

神仙多古貌,双耳下垂肩。嵩岳逢汉武,疑是九疑仙。 
我来采菖蒲,服食可延年。言终忽不见,灭影入云烟。 
喻帝竟莫悟,终归茂陵田。

李白金陵听韩侍御吹笛

感谢您访问本站。