horizontal rule

欢迎访问本站。

李白的诗下一首 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【晓晴(一作晚晴)】李白

野凉疏雨歇,春色遍萋萋。鱼跃青池满,莺吟绿树低。
野花妆面湿,山草纽斜齐。零落残云片,风吹挂竹谿。

李白初月

感谢您访问本站。