horizontal rule

欢迎访问本站。

李白的诗下一首 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【送客归吴】李白 

江村秋雨歇,酒尽一帆飞。路历波涛去,家惟坐卧归。
岛花开灼灼,汀柳细依依。别后无馀事,还应扫钓矶。

李白送友生游峡中

感谢您访问本站。