horizontal rule

欢迎访问本站。

更多李清照词

李清照

浣溪沙


淡荡春光寒食天,
玉炉沈水袅残烟,
梦回山枕隐花钿。

海燕未来人斗草,
江梅已过柳生绵,
黄昏疏雨湿秋千。

唐诗300首 论语

李清照-浣溪沙

感谢您访问本站。