horizontal rule

欢迎访问本站。

更多李清照词

宋词欣赏: 宋代诗文名篇佳作,每日一篇

昨天 三月初五 明天

李清照

一剪梅


红藕香残玉簟秋。

轻解罗裳, 独上兰舟。

云中谁寄锦书来? 雁字回时,月满西楼。 


花自飘零水自流。

一种相思, 两处闲愁。

此情无计可消除, 才下眉头, 却上心头。

唐诗300首 论语

相关阅读:全宋词 宋词三百首 宋词欣赏 晏几道减字木兰花 晏几道梦江南

李清照-忆秦娥

感谢您访问本站。