horizontal rule

欢迎访问本站。

下一页 论语 史记 唐诗300首四书五经

早梅芳

柳永

海霞红,山烟翠。故都风景繁华地。谯门画戟,下临万井,金碧楼台相倚。

芰荷浦 溆,杨柳汀洲,映虹桥倒影,兰舟飞棹,游人聚散,一片湖光里。

 汉元侯,自从破虏征蛮,峻陟枢庭贵。筹帷厌久,盛年昼锦,归来吾乡我里。

铃斋 少讼,宴馆多欢,未周星,便恐皇家,图任勋贤,又作登庸计。

培训网-斗百花

感谢您访问本站。