horizontal rule

欢迎访问本站。

下一页 论语 史记 唐诗300首四书五经

西江月

柳永

凤额绣帘高卷,兽环朱户频摇。两竿红日上花棚。春睡厌厌难觉。

好梦狂随飞絮,闲愁浓,胜香醪。不成雨暮与云朝。又是韶光过了。

倾杯乐

感谢您访问本站。