horizontal rule

欢迎访问本站。

下一页 论语 史记 唐诗300首四书五经

其二 柳永

追悔当初孤深愿。经年价、两成幽怨。任越水吴山,似屏如障堪游玩。奈独自、慵 抬眼。 赏烟花,听弦管。图欢笑、转加肠断。更时展丹青,强拈书信频频看。又争似、亲 相见。

鹤冲天

感谢您访问本站。