horizontal rule

欢迎访问本站。

下一页 论语 史记 唐诗300首四书五经

宋词欣赏: 宋代诗文名篇佳作,每日一篇

昨天 十二月廿四 明天

婆罗门令 柳永

昨宵里、恁和衣睡。今宵里、又恁和衣睡。

小饮归来,初更过、醺醺醉。

中夜后、 何事还惊起。霜天冷,风细细。触疏窗、闪闪灯摇曳。

空床展转重追想,云雨梦、任欹枕难继。寸心万绪,咫尺千里。

好景良天,彼此空 有相怜意。未有相怜计。

相关阅读:全宋词 宋词三百首 宋词欣赏

【小石调】法曲献仙音

感谢您访问本站。