horizontal rule

欢迎访问本站。

诸子百家大解读 第四章 中国的思维范式(3)

诸子百家大解读

第四章 中国的思维范式(4)

全文按一年十二个月共分为十二个部分,我们就看看它的第一部分,即“孟春之月”的原文:

孟春之月,日在营室,昏参中,旦尾中。其日甲乙。其帝大皞,其神句芒。其虫鳞。其音角,律中大蔟。其数八。其味酸,其臭膻。其祀户,祭先脾。

东风解冻,蛰虫始振,鱼上冰,獭祭鱼,鸿雁来。

天子居青阳左个。乘鸾路,驾仓龙,载青旗,衣青衣,服仓玉,食麦与羊,其器疏以达。

是月也,以立春。先立春三日,大史谒之天子曰:某日立春,盛德在木。天子乃斋。立春之日,天子亲帅三公、九卿、诸侯、大夫以迎春于东郊。还反,赏公卿、诸侯、大夫于朝。命相布德和令,行庆施惠,下及兆民。庆赐遂行,毋有不当。乃命大史守典奉法,司天日月星辰之行,宿离不贷,毋失经纪,以初为常。

是月也,天子乃以元日祈谷于上帝。乃择元辰,天子亲载耒耜,措之参保介之御间,帅三公、九卿、诸侯、大夫,躬耕帝藉。天子三推,三公五推,卿诸侯九推。反,执爵于大寝,三公、九卿、诸侯、大夫皆御,命曰:劳酒。

是月也,天气下降,地气上腾,天地和同,草木萌动。王命布农事,命田舍东郊,皆修封疆,审端经术。善相丘陵阪险原隰,土地所宜,五谷所殖,以教道民,必躬亲之。田事既饬,先定准直,农乃不惑。

是月也,命乐正入学习舞。乃修祭典。命祀山林川泽,牺牲毋用牝。禁止伐木。毋覆巢,毋杀孩虫、胎、夭、飞鸟。毋麑,毋卵。毋聚大众,毋置城郭。掩骼埋胔。
是月也,不可以称兵,称兵必天殃。兵戎不起,不可从我始。毋变天之道,毋绝地之理,毋乱人之纪。

孟春行夏令,则雨水不时,草木蚤落,国时有恐。行秋令则其民大疫,猋风暴雨总至,藜莠蓬蒿并兴。行冬令则水潦为败,雪霜大挚,首种不入。

仅此可见,《月令》所涉及领域十分广泛,从天文历法、物候气象到天子的起居饮食以及国家的政治、经济、法律、民政、军事、宗教,再到百姓之婚丧嫁娶,将那个时代的生产生活背景及内容展示得一应俱全。

总之,我们可以这样理解:这是一篇根据天地变化而制定的天子月度计划和行为准则。

但是,我们现在看这本书,倒不把这些“理想主义的月度计划”当一回事,我们感到有价值的是,《月令》里讲了很多阴阳五行的理论,能让我们大体上了解到战国时代此一学说发展的概貌。

第一,它将四季、五方、五色、五音等都和五行结合起来,此外,还把五行与数字配起来,这样,十二个月、十天(一旬)就好用五行来表示了。原来照《洪范》所说五行的次序是:“一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。”《月令》作者说,“一、二、三、四、五”,是水、火、木、金、土的“生数”,而“六、七、八、九、十”是水、火、木、金、土的“成数”,于是,就又有了“六曰水,七曰火,八曰木,九曰金,十曰土”。

第二,用五行相生相克的理论来解释四时的变化和人的行动方向。

第三,把阴阳理论和五行结合起来,即除了用五行相生相克说明四时的变化外,还用阴阳二气的“消息”(即衰退和生长)来说明季节变化。如每年五月夏至,《月令》说:“是月也,日长至,阴阳争,死生分。”从春到夏,白天越来越长,气候越来越热。照《月令》所说,这就是阳气越来越盛的表现。夏至这一天,是一年白天最长的一天,过了这一天,白天就越来越短了,白天的长,至此达于极点。这就是说,夏至这一天是阳气开始由“息”而“消”、阴气由“消”而“息”的一个转折点。阳气盛的时候,生物生长;阴气盛的时候,生物死亡,所以夏至这一天,也是生物死生的分界点。十一月冬至,《月令》说:“是月也,日短至,阴阳争,诸生荡。”冬至是一年白天最短的一天。这是阴气由“息”而“消”、阳气由“消”而“息”的转折点。随着阳气的开始生长,万物也都开始活动起来。
第四,《月令》特别强调,天子要按这些自然规律行事,从而达到“天人合一”。

诸子百家大解读 第五章 邹衍的大宇宙观(1)

感谢您访问本站。