horizontal rule

欢迎访问本站。

五藏生成篇第十 黄帝内经素问 黄帝内经

五藏别论篇第十一 

  黄帝问曰;余闻方士,或以脑髓为藏,或以肠胃为藏,或以为府,敢问更相反,皆自谓是,不知其道,愿闻其说。岐伯对曰:脑、髓、骨、脉、胆、女子胞,此六者,地气之所生也,皆藏于阴而象于地,故藏而不泻,名曰奇恒之府。夫胃、大肠、小肠、三焦、膀胀此五者,天气之所生也,其气象天,故泻而不藏,此受五藏浊气,名曰传化之府,此不能久留输泻者也。魄门亦为五藏使,水谷不得久藏。所谓五藏者,藏精气而不泻也,放满而不能实。六府者,传化物而不藏,故实而不能满也。所以然者,水谷人口,则胃实而肠虚;食下,则肠实而胃虚。故日实而不满,满而不实也。帝曰:气口何以独为五藏主?岐伯曰:胃者,水谷之海,六府之大源也。五味人口,藏于胃,以养五藏气。气口亦太阳也,是以五藏六府之气味,皆出于胃,变见于气口。故五气人鼻,藏于心肺,心肺有病,而鼻为之不利也。凡治病必察其下③,适其脉民观其志意,与其病也④。拘于鬼神者,不可与言至德,恶于针石者,不可与言至巧。病不许治者,病必不治,治之无功矣。

异法方宜论篇第十二

感谢您访问本站。