horizontal rule

欢迎访问本站。

五藏别论篇第十一 黄帝内经素问 黄帝内经

异法方宜论篇第十二 

  黄帝问曰:医之治病也,一病而治各不同,皆愈何也?岐伯对日:地势使然也。故东方之域,天地之所始生也。鱼盐之地,海滨傍水,其民食鱼而嗜咸,皆安其处,美其食。鱼者使人热中,盐者胜血,故其民皆黑色疏理,其病皆为痈疡,其治宜贬石。故贬石者,亦从东方来。西方者,金玉之域,沙石之处,天地之所收引也。其民陵居而多风,水土刚①此下原文有“之奇脉”,据拥已经久(千金翼方》删。②下:(太素》作“上下”。③脉:(太素》作“脉候”。④病也:(太素》作“病能”。 

  且一强,其民不衣而揭荐,其民华食而脂肥,故邪不能伤其形体,其病生于内,其治宜毒药。故毒药者,亦认西方来。 

  北方者,天地所闭藏之域也。其他高陵居,风寒冰冽,其民乐野处而乳食,藏寒生满病,其治宜灸们。故灸烟者,亦从北方来。 

  南方者,天地之所长养,阳之所盛处也。其地下,水土弱,雾露之所聚也。其民嗜酸而食附,故其民皆致理而赤色,其病挛痹,其治宜微针。故九针者,亦从南方来。 g 

  中央者,其地平以湿,天地所以生万物也众。其民食杂而不劳,故其病多控 I 厥寒热,其治宜导引按新。故导引按新者,亦从中央出也。 Z 

  故圣人杂合以治,各得其所直。故治所以异而病皆愈者,得病之情,知治之 l 大体也。 I

移精变气论篇第十三

感谢您访问本站。