horizontal rule

欢迎访问本站。

腹中论篇第四十 黄帝内经素问 黄帝内经

刺腰痛篇第四十一 

  足太阳脉令人腰痛,引项脊夙背如重状,制其部中,太阳正经出血,春无见血。少阳令人腰痛,如以针刺其皮中,循循然不可以俯仰,不可以顾,利少阳成骨之端出血,成骨在膝外廉之骨独起者,夏无见血。阳明令人腰痛,不可以顾,顾如有见者,善悲,刺阳明于骰前三清,上下和之出血,秋无见血。足少阴令人腰痛,痛引脊内廉,刺少朋于内踝上二精,春无见血。出血太多,不可复也。厥阴之脉令人腰痛,腰中如张弓音弦,刺厥阴之脉,在湍雕鱼腹之外,循之累累然,乃刺之。其病令人善言,默默然不慧,刺之三清。解脉令人腰痛,痛引肩,目眩既然,时遗民刺解脉,右膝筋肉分间部外廉之横脉出血,血变而止。解脉令人腰痛如引带①,常如折腰状,善恐,刺解脉,在部中结络如黍米,刺之血射以黑,见赤血而已。同阴之脉令人腰痛,痛如小锤居其中,怫然肿,刺同阴之脉,在外踝上绝骨之端,为三清。阳维之脉令人腰痛,痛上怫然肿,刺阳维之脉,脉与太阳合险下间,去他一尺所。衡络之脉令人腰痛,不可以俯仰,仰则想仆,得之举重伤腰,衡络绝,恶血归之,刺之在部阳筋之间,上部数寸,衡居为二清出血。会阴之脉令人腰痛,痛上漂涤然汗出,汗干令人欲饮,饮己欲走,刺直阳之脉上三清,在缺上部下五寸横居,视其盛者出血。飞阳之脉令人腰痛,痛上沸佛②然,甚则悲以恐,刺飞阳之脉,在内踝上二③寸,少阴之前,与阴维之会。昌阳之脉令人腰痛,痛引膺,目纷脱然,甚则反折,舌卷不能言,刺内筋为二疼,在内踝上大筋前太阴后,上踝二寸所。①如引带:押乙经》作“如裂”。③佛拂:原作“拂拂”,据明金缕吴梯校刊本、明按本等改。③二:原作“五”,据铁素)、拥乙经》改。 

  散脉令人腰痛而热,热甚生烦,腰下如有横木居其中,甚则遗按,刺散脉,在膝前骨肉分间,络外廉束脉,为三清。肉里之脉令人腰痛,不可以降,咳则筋缩急,刺肉里之脉为二搭,在太阳之外,少阳绝骨之后。腰痛侠脊而痛至头几几然,目院破欲僵仆,利足太阳部中出血。腰痛上寒,刺足太阳、阳明;上热,刺足厥阴;不可以俯仰,刺足少阳;中热而喘,利足少阴,刺部中出血。腰痛上寒,不可顾,刺足阳明;上热,刺足太阳;中热而喘,利足少阴。大便难,刺足少阴。少腹满,刺足厥阴。如折,不可以俯仰,不可举,刺足太阳。引脊内廉,刺足少阴。腰痛引少腹控肽不可以抑,刺腰夙交者,两踝肿上,以月生死为请数,发针立已,左取右,右取左。

风论篇第四十二

感谢您访问本站。