horizontal rule

欢迎访问本站。

刺腰痛篇第四十一 黄帝内经素问 黄帝内经

风论篇第四十二

  黄帝问曰:风之伤人也,或为寒热,或为热中,或为寒中,或为病民,或为偏枯,或为风也,其病各异,其名不同,或内至五藏六府,不知其解,愿闻其说。岐伯对日:风气藏于皮肤之间,内不得通,外不得泄,风者善行而数变,胰理开则酒然寒,闭则热而闷,其寒也则衰食饮,其热也则消肌肉,故使人佚粟而不能食,名日寒热。风气与阳明人冒,循脉而上至目内毗,其人服则风气不得外泄,则为热中而目黄;人瘦则外泄而寒,则为家中而泣出。 

  风气与太阳俱入,行诸脉俞,散手分肉之间,与卫气相干,其道不利,故使肌肉愤瓜而有疡,卫气有所凝而不行,故其内有不仁也。病者,有荣气热附,其气不清,故使其鼻柱坏而色败,皮肤疡溃,风寒害于脉而不去,名曰痹风,或名曰寒热。 

  以春甲乙伤于风者为肝风,以夏丙丁伤于风者为心风,以李夏戊已伤于邪者为脾风,以秋庚辛中于邪者为肺风,以冬王癸中于邪者为肾风。 

  风中五藏六府之俞,亦为藏府之风,各人其门户所中,则为偏风。风气循风府而上,则为脑风。风入系头,则为目风眼寒。饮酒中风,则为漏风。人房汗出一中风,则为内风。新沐中风,则为首风。久风入中,则为肠风飧泄。外在膝理,则为地风。故风者百病之长也,至其变化,乃为他病也,无常方,然致有风气 

  也。帝曰:五藏风之形状不同者何?愿闻其诊及其病能。岐伯曰:肺风之状,多汗恶风,色皤然白,时咳短气,昼日则差,暮则甚,诊在眉上,其色白。心风之状,多汗恶风,焦绝,善怒吓,赤色,病甚则言不可快,诊在口,其色赤。肝风之状,多汗恶风,善悲,色微苍,溢于善恶,时增女子,诊在目下,其色青。脾风之状,多汗恶风,身体怠堕,四支不欲动,色薄徽黄,不嗜食,诊在鼻上,其色黄。肾风之状,多汗恶风,面搞然浮肿,腰①脊痛不能正立,其色始,隐曲不利,诊在颐③上,其色黑。胃风之状,颈多汗恶风,食饮不下,赢塞不通,腹善满,失衣则腹胀,食寒则泄,诊形瘦而腹大。首风之状,头面多汗恶风,当先风一日则病甚,头痛不可以出内,至其风日则病少愈。漏风之状,或多汗,常不可单衣,食则汗出,甚则身汗,喘息恶风,衣常孺,口干善渴,不能劳事。泄风之状,多汗,汗出泄衣上,口中干,上渍其风,不能劳事,身体尽痛则寒。帝曰:善。

痹论篇第四十三

感谢您访问本站。