horizontal rule

欢迎访问本站。

大方广佛华严经六十华严卷第四

华严经

大方广佛华严经 六十华严

大方广佛华严经卷第五
四谛品第四
 尔时文殊师利。告众菩萨言。佛子。所说苦谛者。于此娑婆世界。或言害。或言逼迫。或言变异。或言境界。或言聚。或言刺。或言依根。或言不实。或言痈。或言童蒙行。所说苦集谛者。或言火。或言能坏。或言受义或言觉。或言方便。或言决定。或言网。或言念。或言顺众生。或言颠倒根。所说苦灭谛者。或言无障碍。或言离垢净。或言寂静。或言无相。或言不死。或言无所有。或言因缘断。或言灭。或言真实。或言自然住所说苦灭道谛者。或言一乘。或言趣寂静。或言引导。或言究竟希望。或言常不离。或言能舍担。或言至非趣。或言圣人随行。或言仙人行。或言十藏。诸佛子。此娑婆世界中。如是等四谛名字。有四十亿百千那由他。随诸众生所应调伏。作如是说。诸佛子。如娑婆世界所称苦谛。于密训世界。或名求根。或名不可出。或名不缚根。或名作不应作。或名一切不实。或名分别羸。或名处所成就。或名第一害。或名动。或名身事。所名苦集谛者。或名受。或名枝。或名烧。或名坚固。或名坏根。或名相续。或名害行。或名喜忘。或名生元。或名分。所名苦灭谛者。或名正义。或名坚固。或名赞叹。或名安隐。或名善趣。或名调伏。或名一道。或名离烦恼。或名不乱。或名究竟。所名苦灭道谛者。或名猛将。或名不没。或名超出。或名勤方便。或名普眼。或名离边。或名觉悟。或名得妙。或名无上目。或名观方。诸佛子。彼密训世界如是等四谛名字。有四十亿百千那由他。随诸众生所应调伏作如是说。诸佛子。如娑婆世界所名苦谛。于最勇世界。或名恐怖。或名福断。或名应诃责。或名常给。或名粗涩。或名常怨。或名离胜。或名夺利。或名难共事。或名虚妄。或名势力。所名苦集谛者。或名因缘。或名痴元。或名怨林。或名刃枝。或名灭味。或名仇对。或名味着。或名导引。或名增闇。或名害利。所名苦灭谛者。或名大义。或名饶益分。或名义中义。或名无量。或名见。或名虚妄断。或名最胜。或名常。或名住。或名无为。所名苦灭道谛者。或名灭火。或名胜枝。或名定分别。或名不退。或名深方便。或名出。或名最上。或名至非趣。或名解脱。或名能令解脱。诸佛子。彼最勇世界如是等四谛名。有四十亿百千那由他。随诸众生所应调伏作如是说。诸佛子。如娑婆世界所说苦谛。于离垢世界。或名悔恨。或名资待。或名分别。或名轮回。或名前行。或名一味。或名非法。或名现前地。或名最邪。或名邪见。或名不可忍。所名苦集谛者。或名虚器。或名分。或名甘忍。或名生地。或名取。或名弃。或名增。或名担。或名能生。或名坚缚。所名苦灭谛者。或名等等。或名空。或名无垢。或名胜根。或名胜等。或名无作。或名灭使。或名最上。或名毕竟。或名破印。所名苦灭道谛者。或名真坚固。或名方便分别。或名义根。或名真性。或名离爱。或名胜净。或名有边。或名寄全。或名究竟。或名净虚妄。诸佛子。离垢世界如是等四谛名。有四十亿百千那由他。随诸众生所应调伏作如是说。诸佛子。如娑婆世界所说苦谛。于真实境世界。或名爱欲。或名险根。或名海分。或名邪方便。或名分别根。或名流转。或名生灭。或名障碍。或名倒根。或名有数。所名苦集谛者。或名爱。或名陷溺。或名不可尽。或名分。或名不正趣。或名津梁。或名事。或名障碍。或名器。或名动。所名苦灭谛者。或名相续断。或名解散。或名无名。或名不作。或名不现。或名无作。或名无色。或名无烧。或名明。或名净。所名苦灭道谛者。或名寂行。或名正行。或名修证。或名安隐道。或名无量寿。或名修究竟。或名常道。或名难得。或名彼岸。或名无敌。诸佛子。真实境世界如是等四谛名。有四十亿百千那由他。随诸众生所应调伏作如是说。诸佛子。如娑婆世界所名苦谛者。于诃尼世界。或名掠取。或名非善友。或名战怖。或名多言。或名真地狱。或名非法调伏。或名重担。或名坏根。或名虚妄。或名虚妄根。所名苦集谛者。或名贪。或名作。或名恶。或名生。或名绞缚。或名想。或名有果。或名不爱。或名不应说。或名回转。所名苦灭谛者。或名不转。或名解脱。或名无作。或名离爱。或名坚固。或名真实。或名离痴。或名寂灭。或名贤圣。或名离怨敌。所名苦灭道谛者。或名正语。或名无诤。或名教导。或名回向心。或名广妙。或名分别方便。或名有数。或名趣寂静。或名胜智。或名善解义。诸佛子。诃尼世界如是等四谛名。有四十亿百千那由他。随诸众生所应调伏作如是说。诸佛子。如娑婆世界所言苦谛者。于饶益世界。或名重担。或名危脆。或名贼等。或名生死。或名非欢喜。或名流转。或名疲劳。或名丑貌。或名能生。或名利刃。所言苦集谛者。或名流散。或名扰乱。或名烦恼。或名羸劣。或名漂沦。或名乖违。或名非解脱。或名所作。或名取。或名虚妄。所言苦灭谛者。或名离狱。或名真实。或名离诸难。或名覆护。或名善因。或名随至。或名根。或名离枝。或名无为。或名无次第。所言苦灭道谛者。或名达无所有。或名一切因。或名善本。或名明至。或名不转法。或名有尽。或名大道。或名能调伏。或名安隐。或名非流转。

 诸佛子。饶益世界如是等四谛名。有四十亿百千那由他。随诸众生所应调伏作如是说。诸佛子。如娑婆世界所言苦谛者。于鲜少世界。或名恶逆心。或名不长慧。或名邪念。或名流转。或名无惭愧。或名贪根。或名炽然。或名刺棘。或名火山。或名忧恼。所言苦集谛者。或名广地。或名来起。或名远智。或名众恼。或名恐怖。或名放逸。或名大失。或名著处。或名无主。或名相续。所言苦灭谛者。或名具足满。或名甘露。或名非我所。或名无主。或名虚妄断。或名安乐住。或名无量。或名断流。或名非趣。或名不二。所名苦灭道谛者。或名光明。或名坚实。或名知深义。或名正业。或名非生灭。或名非相续。或名净导。或名正趣。或名净方便。或名胜见。诸佛子。鲜少世界如是等四谛名。有四十亿百千那由他。随诸众生所应调伏作如是说。诸佛子。如娑婆世界所名苦谛者。于知足世界。或名流转。或名失利。或名染污障。或名重担。或名恶形。或名内恶。或名非专到。或名害处。或名苦恼。所言苦集谛者。或名能持。或名方便。或名过时。或名非实法。或名无底。或名摄受。或名离戒。或名烦恼法。或名无量见。或名恶聚。所言苦灭谛者。或名坏身。或名不放逸。或名真实。或名等等。或名清净。或名离生。或名离曲。或名无相。或名具足。或名不生。所言苦灭道谛者。或名境界言断。或名功德聚。或名顺义。或名广方便。或名虚妄尽。或名住寿道。或名可称数。或名正念。或名常道。或名解脱。诸佛子。知足世界如是等四谛名。有四十亿百千那由他。随诸众生所应调伏作如是说。诸佛子。如娑婆世界所名苦谛者。于所求世界。或名害。或名坏瓶。或名我所。或名身趣。或名流转。或名衰主。或名苦。或名轻飘。或名无味。或名来去。所名苦集谛者。或名行。或名愤毒。或名恶行。或名受枝。或名不起疾。或名杂毒。或名虚称。或名离胜。或名炽然。或名惊骇。所名苦灭谛者。或名非聚。或名非处。或名妙药。或名不可坏。或名不没。或名不可量。或名大。或名觉枝。或名离染。或名障碍。所名苦灭道谛者。或名胜行。或名离欲。或名谛究竟。或名入深义。或名实究竟。或名净现。或名持念。或名离障。或名救济。或名胜枝。诸佛子。所求世界。如是等四谛名。有四十亿百千那由他。随诸众生所应调伏作如是说。诸佛子。如娑婆世界所名苦谛者。于解脱音世界。或名匿疵。或名众生。或名依枝。或名坏胜。或名障碍。或名驶流。或名远。或名藏。或名受。或名苦枝。所名苦集谛者。或名遏调伏。或名心趣。或名能缚。或名常念。或名彼边。或名离修。或名虚妄。或名门。或名轻飘。或名隐覆。所言苦灭谛者。或名非处。或名无上胜。或名不还。或名灭诤。或名小。或名无害。或名善住。或名无尽。或名广。或名无价等。所言苦灭道谛者。或名自见令见。或名摧敌。或名分别印。或名入相。或名难得。或名无量义。或名能起明。或名和合道。或名向不动。或名胜义。诸佛子。解脱音世界如是等四谛名。有四十亿百千那由他。随诸众生所应调伏作如是说。诸佛子。如此娑婆世界及十方佛刹说四谛名。如是东方百千亿不可量不可数不可思议不可称无等无边无分齐不可说虚空法界等一切世界中。说四谛名。各有四十亿百千那由他。随诸众生所应调伏作如是说。南西北方四维上下亦复如是。

如来光明觉品第五
 尔时世尊。从两足相轮。放百亿光明。遍照三千大千世界。百亿阎浮提。百亿弗婆提。百亿拘伽尼。百亿郁单越。百亿大海。百亿金刚围山。百亿菩萨生。百亿菩萨出家。百亿佛始成正觉。百亿如来转法轮。百亿如来般泥洹。百亿须弥山王。百亿四天王天。百亿三十三天。百亿时天。百亿兜率陀天。百亿化乐天。百亿他化乐天。百亿梵天。百亿光音天。百亿遍净天。百亿果实天。百亿色究竟天。此世界所有一切悉现。如此见佛坐莲华藏师子座上。有十佛世界尘数菩萨眷属围绕。百亿阎浮提亦复如是。以佛神力故。百亿阎浮提。皆见十方各有一大菩萨。各与十世界尘数菩萨眷属俱。来诣佛所。所谓文殊师利菩萨。觉首菩萨。财首菩萨。宝首菩萨。德首菩萨。目首菩萨。精进首菩萨。法首菩萨。智首菩萨。贤首菩萨。是诸菩萨所从来国。金色世界。乐色。华色。薝葡华色。青莲华色。金色。宝色。金刚色。玻璃色。如实色世界。各于本国佛所。所谓不动智佛。智慧火佛。净智佛。具威仪智佛。明星智佛。究竟智佛。无上智佛。自在智佛。梵天智佛。伏怨智佛所。净修梵行。尔时文殊师利。以偈颂曰。

 若有知正觉 解脱离诸漏
 不着一切世 彼非净道眼
 若有知如来 观察无所有
 知法散灭相 彼人疾作佛
 能见此世界 一切处无著
 如来身亦然 是人疾成佛
 若于佛法中 其心随平等
 入不二法门 彼人难思议
 若见我及佛 安住平等相
 彼住无所住 远离一切有
 色受无有数 想行识亦然
 能如是知者 彼是大牟尼
 见者无所有 所见法亦无
 明了一切法 彼能照世间
 一念见诸佛 出现于世间
 而实无所起 彼人大名称
 无我无众生 亦无有败坏
 若转如是相 彼则无上人
 一中解无量 无量中解一
 展转生非实 智者无所畏

 如此处文殊师利说偈。一切处亦复如是。尔时光明过此世界。遍照东方十佛国土。南西北方四维上下亦复如是。彼一一世界中。百亿阎浮提。乃至百亿色究竟天。世界所有一切悉现。如此见佛坐莲华藏师子座上。有十佛世界尘数菩萨眷属围绕。彼一一世界中。百亿阎浮提亦复如是。佛神力故。皆见十方各有一大菩萨。各与十世界尘数菩萨眷属俱。来诣佛所。所谓文殊师利。乃至贤首等。是诸菩萨所从来国。金色世界乃至如实色世界。各于本国不动智佛乃至伏怨智佛所。净修梵行。尔时一切处文殊师利。以偈颂曰。

 见众生苦逼 痴覆爱欲刺
 常求无上道 诸佛法如是
 离断常二边 见法实不转
 昔所未曾转 转此无上轮
 不可思议劫 被弘誓德铠
 为度生死故 大圣法如是
 导师降众魔 勇健莫能胜
 爱语离众怖 无上慈悲法
 内得甚深智 能害诸烦恼
 一念见一切 彼自在示现
 能击正法鼓 声震十方国
 令得无上道 自觉法如是
 不坏无量境 能游无数刹
 不取一切有 彼自在如佛
 无比欢喜念 诸佛常清净
 虚空等如来 彼是具足愿
 一一众生故 阿鼻地狱中
 无量劫烧煮 心净如最胜
 不惜身寿命 常护诸佛法
 具足行忍辱 彼得如来法

 尔时光明过十世界。遍照东方百世界。乃至上方亦复如是。彼一一世界中。百亿阎浮提。乃至百亿色究竟天。世界所有一切悉现。如此见佛坐莲华藏师子座上。有十佛世界尘数菩萨眷属围绕。彼一一世界中。百亿阎浮提亦复如是。佛神力故。皆见十方各有一大菩萨。各与十世界尘数菩萨眷属俱。来诣佛所。所谓文殊师利乃至贤首等。是诸菩萨所从来国。金色世界乃至如实色世界。各于本国不动智佛乃至伏怨智佛所。净修梵行。尔时一切处文殊师利。以偈颂曰。

 如来觉诸法 如幻如虚空
 心净无障碍 调伏群生类
 或见初生时 妙色如金山
 住是最后身 照明如满月
 或见经行时 摄无量功德
 念慧善具足 明行人师子
 或见明净眼 观察照十方
 或时见戏笑 众生乐欲故
 或见师子吼 清净无比身
 示现末后生 所说无非实
 或见出家时 解脱一切缚
 修习诸佛行 常乐观寂灭
 或见坐道场 善觉一切法
 度诸功德岸 痴闇烦恼灭
 或见天人尊 具足大悲心
 或见转法轮 度脱诸群生
 或见无畏吼 仪容甚微妙
 调伏一切世 神力无障碍
 或见寂静心 世间灯永灭
 或见十力尊 显现自在法

 尔时光明过百世界。遍照东方千世界。乃至上方亦复如是。彼一一世界中。百亿阎浮提。乃至百亿色究竟天。世界所有一切悉现。如此见佛坐莲华藏师子座上。有十佛世界尘数菩萨眷属围绕。彼一一世界中。百亿阎浮提亦复如是。佛神力故。皆见十方各有一大菩萨。各与十世界尘数菩萨眷属俱。来诣佛所。所谓文殊师利乃至贤首等。是诸菩萨所从来国。金色世界乃至如实色世界。各于本国不动智佛乃至伏怨智佛所。净修梵行。尔时一切处文殊师利。以偈颂曰。

 善逝法甚深 无相亦无有
 众生颠倒故 次第现一切
 无有我我所 彼境界空寂
 善逝身清净 自觉离诸尘
 等觉明解脱 无量不可数
 无边世界中 因缘和合起
 无诸阴界入 永离生死苦
 不在世间数 故号人师子
 内外俱解脱 本来常自空
 一切离虚妄 诸佛法如是
 离爱诸烦恼 长流永不转
 正觉解诸法 度无量众生
 一念不二相 乐观寂灭法
 其心无所著 佛自在无量
 善知因缘法 业报及众生
 最胜无碍智 甚深难思议
 普见十方界 严净诸佛刹
 如来离虚妄 度脱无量众
 佛智如炼金 一切有非有
 随其所应化 为说清净法

 尔时光明过千世界。遍照东方万世界。乃至上方亦复如是。彼一一世界中。百亿阎浮提。乃至百亿色究竟天。世界所有一切悉现。如此见佛坐莲华藏师子座上。有十佛世界尘数菩萨眷属围绕。彼一一世界中。百亿阎浮提亦复如是。佛神力故。皆见十方各有一大菩萨。各与十世界尘数菩萨眷属俱。来诣佛所。所谓文殊师利乃至贤首等。是诸菩萨所从来国。金色世界乃至如实色世界。各于本国不动智佛乃至伏怨智佛所。净修梵行。尔时一切处文殊师利。以偈颂曰。

 离诸人天乐 常行大慈心
 救护诸群生 是彼净妙业
 一向信如来 其心不退转
 不舍念诸佛 是彼净妙业
 永离生死海 不退佛法流
 善住清凉慧 是彼净妙业
 身四威仪中 观佛深功德
 昼夜常不断 是彼净妙业
 知三世无量 不生懈怠心
 常求佛功德 是彼净妙业
 观身如实相 一切皆寂灭
 离我非我着 是彼净妙业
 观察众生心 远离虚妄想
 成就实境界 是彼净妙业
 能称无量土 悉饮一切海
 成就神通智 是彼净妙业
 计数诸佛国 色相非色相
 一切尽无余 是彼净妙业
 无量佛土尘 一尘为一佛
 悉能知其数 是彼净妙业

 尔时光明过万世界。遍照东方十万世界。乃至上方亦复如是。彼一一世界中。百亿阎浮提。乃至百亿色究竟天。世界所有一切悉现。如此见佛坐莲华藏师子座上。有十佛世界尘数菩萨眷属围绕。彼一一世界中。百亿阎浮提。亦复如是。佛神力故。皆见十方各有一大菩萨。各与十世界尘数菩萨眷属俱。来诣佛所。所谓文殊师利乃至贤首等。是诸菩萨所从来国。金色世界乃至如实色世界。各于本国不动智佛乃至伏怨智佛所。净修梵行。尔时一切处文殊师利。以偈颂曰。

 若以色性大神力 而欲望见调御士
 是则翳目颠倒见 彼为不识最胜法
 如来身色形相处 一切世间莫能睹
 亿那由劫欲思量 妙色威神不可极
 非以相好为如来 无相离相寂灭法
 一切具足妙境界 随其所应悉能现
 诸佛正法不可量 无能分别说其相
 诸佛正法无合散 其性本来常寂灭
 不以阴数为如来 远离取相真实观
 得自在力决定见 言语道断行处灭
 等观身心无异相 一切内外悉解脱
 无量亿劫不二念 善逝深远无所著
 普放妙光明 遍照世境界
 净眼一切智 自在深广义
 一能为无量 无量能为一
 知诸众生性 随顺一切处
 身无所从来 去亦无所至
 虚妄非真实 现有种种身
 一切诸世间 皆从妄想生
 是诸妄想法 其性未曾有
 如是真实相 唯佛能究竟
 若能如是知 是则见导师

 尔时光明过十万世界。遍照东方百万世界。乃至上方亦复如是。彼一一世界中。百亿阎浮提。乃至百亿色究竟天。世界所有一切悉现。如此见佛坐莲华藏师子座上。有十佛世界尘数菩萨眷属围绕。彼一一世界中。百亿阎浮提亦复如是。佛神力故。皆见十方各有一大菩萨。各与十世界尘数菩萨眷属俱。来诣佛所。所谓文殊师利乃至贤首等。是诸菩萨所从来国。金色世界乃至如实色世界。各于本国不动智佛乃至伏怨智佛所。净修梵行。尔时一切处文殊师利。以偈颂曰。

 最胜自觉超世间 无依殊特莫能胜
 大仙化度一切有 具足净妙诸功德
 其心无染无处所 常住无想亦无依
 永处吉祥无能毁 威德尊重大导师
 从本净明灭众冥 永离诸染无尘秽
 寂然不动离边想 是名善入如来智
 欲入善逝深法海 远离身心虚妄想
 解了诸法真实性 永不随顺疑惑心
 一切世界如来境 悉能为转正法轮
 于法自性无所转 无上导师方便说
 晓了诸法无疑惑 有无妄想永已离
 不生差别种种念 正意思惟佛菩提
 谛了分别诸法时 无有自性假名说
 随顺诸佛真实教 法非一相亦不多
 众多法中无一相 于一法中亦无多
 若能如是了诸法 是知诸佛无量德
 观察诸法及众生 国土世间悉寂灭
 心无所依不妄想 是名正念佛菩提
 众生诸法及国土 分别了知无差别
 善能观察如自性 是则了知佛法义

 尔时光明过百万世界。遍照东方一亿世界。乃至上方亦复如是。彼一一世界中。百亿阎浮提。乃至百亿色究竟天。世界所有一切悉现。如此见佛坐莲华藏师子座上。有十佛世界尘数菩萨眷属围绕。彼一一世界中。百亿阎浮提亦复如是。佛神力故。皆见十方各有一大菩萨。各与十世界尘数菩萨眷属俱。来诣佛所。所谓文殊师利乃至贤首等。是诸菩萨所从来国。金色世界乃至如实色世界。各于本国不动智佛乃至伏怨智佛所。净修梵行。尔时一切处文殊师利。以偈颂曰。

 大智无有量 妙法无伦匹
 究竟能度彼 生死大海岸
 寿命无终极 永已离炽然
 彼成大功德 是则方便力
 于诸佛深法 随觉如自性
 常观三世法 不生止足想
 了达所缘境 未曾起妄想
 彼乐不思议 是则方便力
 常乐观众生 而无众生想
 示现有身趣 永离诸趣想
 内常乐禅寂 而无系心想
 彼心无所著 是则方便力
 方便善观察 谛了诸法相
 专念正思惟 常行涅槃性
 乐于解脱道 具足平等慧
 彼住寂灭法 是则方便力
 随顺调御士 最胜佛菩提
 摄取一切智 广大如法性
 善入真实谛 教化诸群生
 彼成最胜意 是则方便力
 佛说深法义 悉能随顺知
 入深广智慧 灭除诸障碍
 一切至处道 是处悉能到
 行是自觉道 是则方便力
 心犹虚空界 亦如变化法
 一切所依性 是相则非相
 行于涅槃性 犹若虚空相
 能到深妙境 是则方便力
 常记念昼夜 晦朔日月数
 年岁时劫分 亦随观察知
 一切诸世界 始终成败相
 悉能谛了知 是则方便力
 一切群萌类 随业受生死
 有色及无色 有想亦非想
 彼彼姓名号 所趣谛了知
 得此不思议 是则方便力
 一切过去世 未来现在法
 随顺佛所说 善念谛观察
 觉三世平等 如其真实相
 是诸深妙道 无比方便力

 尔时光明过一亿世界。遍照东方十亿世界。乃至上方亦复如是。彼一一世界中。百亿阎浮提。乃至百亿色究竟天。世界所有一切悉现。如此见佛坐莲华藏师子座上。有十佛世界尘数菩萨眷属围绕。彼一一世界中。百亿阎浮提亦复如是。佛神力故。皆见十方各有一大菩萨。各与十世界尘数菩萨眷属俱。来诣佛所。所谓文殊师利乃至贤首等。是诸菩萨所从来国。金色世界乃至如实色世界。各于本国不动智佛乃至伏怨智佛所。净修梵行。尔时一切处文殊师利。以偈颂曰。

 受持难行法 坚固不退转
 日夜常精进 未曾起疲厌
 已度难度海 大音师子吼
 一切众生类 我今悉当度
 漂浪生死流 沉沦爱欲海
 痴惑结重网 昏冥大怖畏
 离慢坚固士 是能悉除断
 超勇成世雄 是则佛境界
 世间诸放逸 长迷醉五欲
 非实兴妄想 永为大苦障
 勤修不放逸 奉行诸佛法
 大誓能度彼 是则佛境界
 慧者灭本际 无量难见劫
 众生依吾我 无穷生死转
 令入寂灭法 奉行最胜教
 誓宣此妙法 是则佛境界
 见彼苦众生 孤茕无救护
 永沦诸恶趣 三毒恒炽然
 无间无救处 昼夜常火焚
 誓度斯等苦 是则佛境界
 迷惑失正路 习行诸邪径
 见彼群生类 长处大闇冥
 为现智慧灯 令见诸佛法
 誓能为照明 是则佛境界
 一切三有海 深广无涯底
 见彼群生类 漂溺莫能济
 为彼勤方便 兴造正法船
 普拯所应度 是则佛境界
 无有本实见 常依无明住
 沉没生死渊 愚痴心迷乱
 慧者见斯苦 为之设法桥
 大悲演说法 是则佛境界
 见彼生死狱 楚毒难可量
 长夜老病死 三苦竞侵逼
 自觉深妙法 专修方便慧
 誓度斯等苦 是则佛境界
 闻佛甚深法 信心无疑惑
 周满十方刹 普行诸法界
 观察空寂法 其心无恐怖
 现同一切身 是则天人师

 尔时光明过十亿世界。遍照东方百亿世界。千亿世界。百千亿世界。亿那由他世界。百亿那由他世界。千亿那由他。百千亿那由他。不可量不可数不可思议不可称无等无边无分齐不可说虚空法界等一切世界。乃至上方亦复如是。彼一一世界中。百亿阎浮提。乃至百亿色究竟天。世界所有一切悉现。如此见佛坐莲华藏师子座上。有十佛世界尘数菩萨眷属围绕。彼一一世界中。百亿阎浮提亦复如是。佛神力故。皆见十方各有一大菩萨。各与十世界尘数菩萨眷属俱。来诣佛所。所谓文殊师利乃至贤首等。是诸菩萨所从来国。金色世界乃至如实色世界。各于本国不动智佛乃至伏怨智佛所。净修梵行。尔时一切处文殊师利。以偈颂曰。

 无量无数劫 一念悉观察
 无来亦无去 现在亦不住
 一切生灭法 悉知真实相
 超度方便岸 具足十种力
 无等大名称 普遍十方刹
 永离生死难 究竟一切法
 皆悉能遍至 一切诸世界
 具足能敷演 清净微妙法
 普为众生类 正心奉诸佛
 是故获直心 真实净依果
 随顺分别知 了达如如相
 得佛自在力 十方靡不现
 从始供养佛 乐行忍辱法
 能入深禅定 观察真实义
 悉令一切众 欢喜向如来
 菩萨行是法 速逮无上道
 能问十方佛 其心常湛然
 信佛不退转 威仪悉具足
 一切有无法 了达非有无
 如是正观察 能见真实佛
 无量净乐心 境界满十方
 一切国土中 能说真实义
 灭除众垢难 安住平等法
 若能如是化 斯人等如来
 闻佛妙音声 逮得无上法
 常转净法轮 甚深难知见
 最胜所说法 具足七觉义
 如是无上观 常见诸佛身
 不见如来空 寂灭犹幻化
 虽见无所见 如盲对五色
 虚妄取相者 是人不见佛
 一切无所著 乃见真如来
 众生种种业 难可分别知
 十方内外身 种种无量色
 佛身亦如是 一切满十方
 难知能知者 彼是大导师
 譬如无量刹 依止虚空住
 不从十方来 去亦无所至
 世界若成败 本来无所依
 佛身亦如是 充满虚空界
相关阅读:

大方广佛华严经六十华严卷第六

感谢您访问本站。