horizontal rule

欢迎访问本站。

中秋节传说 元宵节的传说 培训浅谈 端午节 全国年节及纪念日放假办法 春节 The Spring Festival 情人节 Valentine's Day 元宵节 节日

中秋节词选

《中秋》

(唐)李朴

皓魄当空宝镜升,云间仙籁寂无声;
平分秋色一轮满,长伴云衢千里明;
狡兔空从弦外落,妖蟆休向眼前生;
灵槎拟约同携手,更待银河彻底清。

《八月十五夜玩月》

(唐)刘禹锡

天将今夜月,一遍洗寰瀛。
暑退九霄净,秋澄万景清。
星辰让光彩,风露发晶英。
能变人间世,攸然是玉京。

《水调歌头》

(宋)苏东坡

丙辰中秋,欢饮达旦。大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。
不知天上宫阙,今夕是何年?
我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,
高处不胜寒!起舞弄清影,何似在人间?
转朱阁,低绮户,照无眠。
不应有恨,何事长向别时圆?
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。
但愿人长久,千里共婵娟。

中秋月

(宋)苏轼

暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘,
此生此夜不长好,明月明年何处看。

《太常引》

(宋)

辛弃疾

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。
把酒问姮娥:被白发欺人奈何!
乘风好去,长空万里,
直下看山河。斫去桂婆娑。人道是清光更多。


台湾民谣:

《中秋旅思》

孤影看分雁,千金念弊貂;故乡秋忆月,异国夜惊潮。
手未攀丹桂,以犹卷缘蕉;登楼悲作赋,西望海天遥。

《月夜思乡》

星稀月冷逸银河,万籁无声自啸歌;
何处关山家万里,夜来枨触客愁多。

《煎熬》

夜深沉,明月高挂天正中,寂无声;睡眼朦胧,
恍若梦中;生卧徘徊以不宁,故国家园萦脑中;
苦煎熬,归去成空,如焚王衷。

相关阅读:宋词英译苏轼水调歌头

更多中秋节诗词红楼梦诗词 全唐诗卷61 全唐诗卷214 全唐诗卷270 全唐诗卷307 全唐诗卷439 全唐诗卷455 全唐诗卷483 全唐诗卷501 全唐诗卷509 全唐诗卷513 全唐诗卷536 全唐诗卷542 全唐诗卷554 全唐诗卷604 全唐诗卷624 全唐诗卷681 全唐诗卷707 全唐诗卷717 全唐诗卷732 全唐诗卷774 全唐诗卷814 全唐诗卷815 全唐诗卷823 全唐诗卷830 全唐诗卷846 全唐诗卷890 全唐诗卷900

中秋节习俗 金瓶梅序 金瓶梅

感谢您访问本站。