horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷六

胡仲弓

  胡仲弓,字希圣,号苇航,清源(今福建仙源)人,流寓杭州。词多湖山酬和之作。此录一首闺怨词。

谒金门

蛾黛浅,只为晚寒妆懒。润逼镜鸾红雾满,额花留半面。

渐次梅花开遍,花外行人已远。欲寄一枝嫌梦短,湿云和恨剪。

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。