horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白秋思

春阳如昨日,碧树鸣黄鹂。芜然蕙草暮,飒尔凉风吹。 
天秋木叶下,月冷莎鸡悲。坐愁群芳歇,白露凋华滋。

李白春思

感谢您访问本站。