horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白访道安陵遇盖还为余造真箓,临别留赠

清水见白石,仙人识青童。安陵盖夫子,十岁与天通。
悬河与微言,谈论安可穷。能令二千石,抚背惊神聪。
挥毫赠新诗,高价掩山东。至今平原客,感激慕清风。
学道北海仙,传书蕊珠宫。丹田了玉阙,白日思云空。
为我草真箓,天人惭妙工。七元洞豁落,八角辉星虹。
三灾荡璇玑,蛟龙翼微躬。举手谢天地,虚无齐始终。
黄金满高堂,答荷难克充。下笑世上士,沉魂北罗酆。
昔日万乘坟,今成一科蓬。赠言若可重,实此轻华嵩。

李白赠崔郎中宗之

感谢您访问本站。