horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白赠崔咨议 

绿骥本天马,素非伏枥驹。长嘶向清风,倏忽凌九区。 
何言西北至,却走东南隅。世道有翻覆,前期难豫图。 
希君一翦拂,犹可骋中衢。

李白赠升州王使君忠臣

感谢您访问本站。