horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白赠升州王使君忠臣 

六代帝王国,三吴佳丽城。贤人当重寄,天子借高名。 
巨海一边静,长江万里清。应须救赵策,未肯弃侯嬴。

李白赠别从甥高五

感谢您访问本站。