horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白醉后赠从甥高镇

马上相逢揖马鞭,客中相见客中怜。欲邀击筑悲歌饮, 
正值倾家无酒钱。江东风光不借人,枉杀落花空自春。 
黄金逐手快意尽,昨日破产今朝贫。丈夫何事空啸傲, 
不如烧却头上巾。君为进士不得进,我被秋霜生旅鬓。 
时清不及英豪人,三尺童儿重廉蔺。匣中盘剑装eC鱼, 
闲在腰间未用渠。且将换酒与君醉,醉归托宿吴专诸。

李白赠秋浦柳少府

感谢您访问本站。