horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白奔亡道中五首

苏武天山上,田横海岛边。万重关塞断,何日是归年。

亭伯去安在,李陵降未归。愁容变海色,短服改胡衣。

谈笑三军却,交游七贵疏。仍留一只箭,未射鲁连书。

函谷如玉关,几时可生还。洛阳为易水,嵩岳是燕山。 
俗变羌胡语,人多沙塞颜。申包惟恸哭,七日鬓毛斑。

淼淼望湖水,青青芦叶齐。归心落何处,日没大江西。 
歇马傍春草,欲行远道迷。谁忍子规鸟,连声向我啼。

李白郢门秋怀

感谢您访问本站。