horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白郢门秋怀

郢门一为客,巴月三成弦。朔风正摇落,行子愁归旋。 
杳杳山外日,茫茫江上天。人迷洞庭水,雁度潇湘烟。 
清旷谐宿好,缁磷及此年。百龄何荡漾,万化相推迁。 
空谒苍梧帝,徒寻溟海仙。已闻蓬海浅,岂见三桃圆。 
倚剑增浩叹,扪襟还自怜。终当游五湖,濯足沧浪泉。

李白至鸭栏驿上白马矶,赠裴侍御

感谢您访问本站。