horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白金陵三首

晋家南渡日,此地旧长安。地即帝王宅,山为龙虎盘。
金陵空壮观,天堑净波澜。醉客回桡去,吴歌且自欢。

地拥金陵势,城回江水流。当时百万户,夹道起朱楼。
亡国生春草,离宫没古丘。空馀后湖月,波上对江州。

六代兴亡国,三杯为尔歌。苑方秦地少,山似洛阳多。
古殿吴花草,深宫晋绮罗。并随人事灭,东逝与沧波。

李白秋夜板桥浦泛月独酌怀谢脁

感谢您访问本站。